Ogólne warunki korzystania z witryny

1. Wstęp

Niniejsze Ogólne Warunki Korzystania z Witryny (zwane dalej "Warunkami" lub "Ogólnymi Warunkami Korzystania z Witryny"), zawarte na tej stronie internetowej, określają zasady korzystania z tej witryny internetowej, w tym ze wszystkich jej stron i podstron (zwanych dalej łącznie "Witryną"). Te Warunki mają zastosowanie w pełnej mierze do korzystania przez użytkownika z niniejszej Witryny, a korzystając z niej, użytkownik wyraźnie akceptuje wszystkie warunki zawarte w niniejszym dokumencie w całości. Użytkownik nie może korzystać z tej strony internetowej, jeśli ma jakiekolwiek zastrzeżenia do któregokolwiek z niniejszych Ogólnych Warunków Korzystania z Witryny.

 

2. Prawa własności intelektualnej

Poza treściami należącymi do użytkownika, które mógł on zdecydować się umieścić na tej stronie, zgodnie z niniejszymi Warunkami, Sonnex Energie i/lub jego licencjodawcy posiadają wszelkie prawa do własności intelektualnej i materiałów zawartych na tej stronie, a wszystkie te prawa są zastrzeżone. Użytkownik otrzymuje ograniczoną licencję, podlegającą ograniczeniom określonym w niniejszych Warunkach, wyłącznie do celów przeglądania materiałów zawartych na tej Stronie.

 

3. Restrictions

Użytkownik nie może w sposób wyraźny i stanowczy wykonywać następujących czynności:

1. publikowania jakichkolwiek materiałów z Witryny w jakichkolwiek mediach;

2. sprzedaży, udzielania sublicencji i/lub innego rodzaju komercjalizacji jakichkolwiek materiałów zawartych na Stronie;

3. publicznego wykonywania i/lub pokazywania jakichkolwiek materiałów z Witryny;

4. korzystania z tej Strony w jakikolwiek sposób, który jest lub może być szkodliwy dla tej Strony;

5. korzystania z niniejszej Strony w jakikolwiek sposób, który wpływa na dostęp użytkownika do niniejszej Strony;

6. korzystanie z niniejszej Witryny w sposób niezgodny z obowiązującym prawem i przepisami lub w sposób, który powoduje lub może powodować szkody dla Witryny, jakiejkolwiek osoby lub podmiotu gospodarczego;

7. angażowanie się w eksplorację danych, zbieranie danych, ekstrakcję danych lub inne podobne działania związane z niniejszą Witryną lub podczas korzystania z niej;

8. wykorzystywania niniejszej Witryny do prowadzenia reklamy lub marketingu;

Niektóre obszary tej Witryny są ograniczone z dostępu przez użytkownika i [Sender.Company] może dalej ograniczyć dostęp użytkownika do dowolnych obszarów tej Witryny, w dowolnym czasie, według własnego uznania.

 

4. Treści Użytkownika

W niniejszych Ogólnych Warunkach i Postanowieniach Strony Internetowej, "Zawartość Użytkownika" oznacza wszelkie materiały audio, wideo, tekst, obrazy lub inne materiały, które użytkownik zdecyduje się wyświetlić na tej stronie. W odniesieniu do Treści Użytkownika, poprzez jej wyświetlenie, użytkownik udziela Sonnex Energie niewyłącznej, ogólnoświatowej, nieodwołalnej, nieodpłatnej, podlegającej sublicencjonowaniu licencji na wykorzystanie, reprodukcję, adaptację, publikację, tłumaczenie i dystrybucję w dowolnym i wszystkich mediach.

Treść użytkownika musi być jego własnością i nie może naruszać praw osób trzecich. Sonnex Energie zastrzega sobie prawo do usunięcia dowolnej Treści Użytkownika z tej strony w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, bez uprzedzenia.

 

5. Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku Sonnex Energie , ani żaden z jej urzędników, dyrektorów i pracowników, nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec użytkownika za cokolwiek wynikającego z lub w jakikolwiek sposób związanego z korzystaniem z tej strony internetowej, niezależnie od tego, czy odpowiedzialność taka wynika z umowy, czynu niedozwolonego lub w inny sposób, a Sonnex Energie , w tym jej urzędnicy, dyrektorzy i pracownicy nie będą ponosić odpowiedzialności za jakąkolwiek pośrednią, wtórną lub szczególną odpowiedzialność wynikającą lub w jakikolwiek sposób związaną z korzystaniem z tej strony internetowej.

 

6. Odszkodowanie

Niniejszym użytkownik zwalnia w pełnym zakresie Sonnex Energie z odpowiedzialności za wszelkie zobowiązania, koszty, żądania, podstawy powództwa, szkody i wydatki (w tym uzasadnione honoraria adwokackie) wynikające z lub w jakikolwiek sposób związane z naruszeniem przez użytkownika któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków.

 

7. Rozdzielność

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za niewykonalne lub nieważne na mocy obowiązującego prawa, taka niewykonalność lub nieważność nie spowoduje niewykonalności lub nieważności niniejszych Warunków w całości, a takie postanowienia zostaną usunięte bez wpływu na pozostałe postanowienia niniejszego dokumentu.

 

8. Zmiana Warunków

Sonnex Energie ma prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie według własnego uznania, a korzystając z tej strony internetowej oczekuje się od użytkownika regularnego przeglądania Warunków w celu upewnienia się, że rozumie on wszystkie zasady i warunki regulujące korzystanie z tej strony.

 

9. Cesja

Sonnex Energie ma prawo do cesji, przeniesienia i podzlecenia swoich praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków bez konieczności powiadamiania lub uzyskania zgody. Użytkownik nie może jednak przypisywać, przenosić ani podzlecać żadnych swoich praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków.

 

10. Całość Umowy

Niniejsze Warunki, w tym wszelkie uwagi prawne i zastrzeżenia zawarte na tej stronie, stanowią całość umowy pomiędzy Sonnex Energie a użytkownikiem w odniesieniu do korzystania z tej strony i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy i porozumienia w tym zakresie.

 

11. Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejsze Warunki podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem niemieckim, jeśli jakiekolwiek spory wynikają z tych warunków lub strony internetowej.